Dokumenty

Każda wycena nieruchomości wymaga indywidualnego podejścia. W skład podstawowych dokumentów niezbędnych dla prawidłowego wykonania operatu szacunkowego wchodzi:

  • aktualny odpis z księgi wieczystej,
  •  wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
  •  akt notarialny lub inny dokument określający prawa do nieruchomości (np. orzeczenie sądu, umowy darowizny, najmu, dzierżawy),
  •  decyzja o przydziale lokalu,
  •  zaświadczenie o samodzielności lokalu,
  •  dokumentacja techniczna budynku.

Dodatkowo mogą być potrzebne dokumenty takie jak:

  • zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
  •  decyzja o warunkach zabudowy dla obiektów (budynków) zlokalizowanych na wycenianej nieruchomości,
  •  decyzje zatwierdzające projekty budowlane dla budynków i budowli,
  •  książki obiektów budowlanych dla nieruchomości użytkowych.

Określenie dokumentów, jakie będą mi niezbędne dla oszacowania nieruchomości nastąpi dopiero po kontakcie z Państwa strony i określeniu, jakiej nieruchomości będzie dotyczyła wycena.